ALGEMENE VOORWAARDEN

Bazqet BV,

handelend onder ‘Bazqet’

geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30269107.

Algemene Voorwaarden Bazqet BV 28092017

1. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en/of overeenkomsten Bazqet BV (hierna: Leverancier) en Afnemers, strekkende tot verkoop en levering van producten en/of het verrichten van diensten en de uitvoering daarvan. Onder “Afnemer” wordt hieronder verstaan, iedere (rechts)persoon aan wie door Leverancier leveringen van producten en/of diensten worden verricht, met inbegrip van diens vertegenwoordigers, gemachtigden en/of rechtverkrijgenden.
 2. Eventuele door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden zijn voor Leverancier niet bindend, tenzij Leverancier zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. Indien Leverancier schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van een of meer afwijkende voorwaarden, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.
 3. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat de afnemer de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

2. Toepasselijkheid/conversie

 1. Deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en/of overeenkomsten Bazqet BV (hierna: Leverancier) en Afnemers, strekkende tot verkoop en levering van producten en/of het verrichten van diensten en de uitvoering daarvan. Onder “Afnemer” wordt hieronder verstaan, iedere (rechts)persoon aan wie door Leverancier leveringen van producten en/of diensten worden verricht, met inbegrip van diens vertegenwoordigers, gemachtigden en/of rechtverkrijgenden.
 2. Eventuele door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden zijn voor Leverancier niet bindend, tenzij Leverancier zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. Indien Leverancier schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van een of meer afwijkende voorwaarden, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.
 3. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat de afnemer de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

3. Overeenkomsten, wijzigingen en prijzen

 1. Een door Afnemer geplaatste opdracht zal door Leverancier, als onherroepelijk worden beschouwd.
 2. Omschrijvingen en prijzen in offertes worden onder voorbehoud gegeven, op basis van door Producenten verstrekte gegevens. Voor specificaties worden voor de branche geldende bandbreedtes in acht genomen, tenzij anders vermeld. Afnemer kan in eventuele fouten in een offerte geen enkel recht ontlenen. Offertes worden gegeven op basis van door Afnemer verstrekte gegevens en specificaties, en zijn gebaseerd op levering binnen normale termijnen en omstandigheden.
 3. Leverancier is jegens Afnemer aan een bij Leverancier geplaatste opdracht uitsluitend gebonden indien en zodra die opdracht door Leverancier schriftelijk wordt bevestigd, dan wel indien Leverancier met de uitvoering van die opdracht is aangevangen.
 4. Opdrachten, orderbevestigingen of andere correspondentie via e-mail worden door partijen aanvaard als rechtens bindende correspondentie.
 5. Wijzigingen in een door Afnemer geplaatste opdracht die hogere kosten meebrengen dan waarop bij de oorspronkelijke door Leverancier verstrekte prijsopgave kon worden gerekend komen voor rekening van Afnemer. Indien dergelijke wijzigingen vermindering van kosten tot gevolg hebben, dan kan Afnemer daaraan geen enkel recht ontlenen met betrekking tot vermindering van de afnameprijs. Leverancier kan evenwel naar eigen inzicht besluiten dat deze wijzigingen een lagere afnameprijs tot gevolg hebben.
 6. Wijzigingen in een door Afnemer geplaatste opdracht kunnen tot gevolg hebben dat een eerder aangegeven levertijd door Leverancier wordt overschreden. Daarop kan ten nadele van Leverancier geen beroep worden gedaan.
 7. Indien Afnemer een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert dient Afnemer aan Leverancier de ingevolge hiervan bij Leverancier ontstane schade te vergoeden. De schade wordt met 30% van de netto factuurwaarde van de geannuleerde order berekend. Het bewijs van een hogere schade blijft voorbehouden, in welk geval Afnemer verplicht is het hogere schadebedrag te vergoeden.
 8. Met Leverancier gesloten overeenkomsten geschieden onder voorbehoud van tekorten en/of andere omstandigheden buiten de macht van Leverancier waardoor levering niet mogelijk is.
 9. Geoffreerde prijzen zijn in Euro’s, exclusief BTW en inclusief transportkosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4. Levering

 1. Levering vindt plaats aan het adres van de afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. De afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment van aflevering, dan wel oplaad- en losmogelijkheden en voor een zo kort mogelijke wachttijd voor de aflevering. Indien noodzakelijk voor de levering, zal de afnemer alle bijkomende kosten verschuldigd zijn.
 3. afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies
 4. het moment dat deze hem worden bezorgd. De afnemer dient voorts te zorgen voor voldoende laad- en losmogelijkheden en voor een zo kort mogelijke wachttijd voor de aflevering. Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zal de afnemer alle bijkomende kosten verschuldigd zijn.

5. Levertijd

 1. Een door de leverancier opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van dede door die derden aan de leverancier verstrekte gegevens. De levertijd zal door de leverancier
 2. zoveel mogelijk in acht worden genomen.
 3. overeenkomst geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op
 4. De overeengekomen levertijd is een indicatie en geldt nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijkin gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan zijn verplichtingen te
 5. voldoen.
 6. anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de afnemer de leverancier schriftelijk
 7. Indien de leverancier gegevens nodig heeft van de afnemer ten behoeve van de uitvoering van deverstrekt.
 8. overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de afnemer deze gegevens aan de leverancier heeft
 9. Bij overschrijding van de levertijd heeft de afnemer geen recht op enige schadevergoeding
 10. terzake.

6. Deelleveringen

 1. De leverancier is gerechtigd in gedeelten te presteren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is de leverancier gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren, tenzij een deellevering geen zelfstandige waarde heeft.

7. Transport/risico

 1. Verzending en transport geschieden voor rekening leverancier, tenzij anders overeengekomen.
 2. Zodra de verkochte zaak door de leverancier of een door deze aangewezen vervoerder aan de afnemer is afgeleverd, is de zaak vanaf het moment van aflevering voor risico van de afnemer, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan op de afnemer.

8. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Leverancier, totdat alle vorderingen (inclusief renten, kosten, werkzaamheden) die Leverancier op Afnemer heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, volledig zijn betaald.
 2. Zolang de eigendom van de zaken niet op Afnemer is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Leverancier mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de Afnemer uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
 3. Afnemer is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Leverancier te bewaren.
 4. Leverancier is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn terug te nemen indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert – zie artikel 9 – of dreigt te gaan verkeren. Afnemer zal Leverancier te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van Leverancier.
 5. Voornoemde onder 8.1 t/m 8.4 opgenomen bepalingen laten de overige aan Leverancier toekomende rechten onverlet.

9. Betaling

 1. Facturen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen.
 2. Facturen van de leverancier dienen uiterlijk op de vervaldag van de factuur te worden voldaan op een door de leverancier aan te geven wijze. Als datum van betaling geldt de valutadatum waarop de leverancier de betaling ontvangt.
 3. Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder korting of beroep op compensatie.
 4. Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij vanaf de vervaldatum van de factuur in verzuim, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is.
 5. De afnemer is vanaf de vervaldag over het verschuldigde bedrag 1,5% rente per maand
 6. verschuldigd.
 7. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 8. Ingeval van niet tijdige betaling is de afnemer de terzake van de inning gemaakte buitengerechtelijke kosten verschuldigd welke kosten 15% van de hoofdsom bedragen, met eenleverancier voor de invordering een derde heeft ingeschakeld.
 9. minimum van 250 Euro. Buitengerechtelijke kosten zijn in ieder geval verschuldigd wanneer de
 10. Door de afnemer gedane betalingen (in delen) strekken in de eerste plaats tot mindering van de kosten, vervolgens tot mindering van de opengevallen rente en tenslotte tot mindering van de hoofdsom.
 11. Ingeval van niet tijdige betaling, liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de afnemerleverancier hiervoor reeds heeft gefactureerd of voorfinanciering heeft plaatsgevonden en is deontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van de leverancier om schadevergoeding van de afnemer te vorderen.
 12. leverancier bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot
 13. worden alle betalingsverplichtingen van de afnemer onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of de

10. Verrekening en zekerheid

 1. De leverancier is steeds gerechtigd om hetgeen hij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde vande afnemer op de leverancier.
 2. de afnemer heeft te vorderen, te verrekenen met een al dan niet opeisbare tegenvordering van
 3. Ingeval de vordering van de leverancier op de afnemer nog niet opeisbaar is, maakt deafnemer beslag wordt gelegd of daarop anderszins verhaal wordt gezocht, daarop een beperktoverdraagt. De leverancier zal de afnemer indien mogelijk van tevoren in kennis stellen van het
 4. gebruik van zijn verrekeningsbevoegdheid.
 5. zakelijk recht wordt gevestigd of de afnemer zijn tegenvordering onder bijzondere titel
 6. leverancier van zijn verrekeningsbevoegdheid geen gebruik, tenzij op de tegenvordering van de
 7. De afnemer is verplicht op eerste verzoek van de leverancier terstond genoegzaam en in de door
 8. de leverancier gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de afnemer daaraan niet heeft voldaan, is de leverancier gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten.
 9. Indien de afnemer aan een verzoek als bedoeld in het voorgaande lid niet binnen 14 dagen naafnemer terstond opeisbaar.
 10. een daartoe strekkende aanmaning gevolg heeft gegeven, worden alle verplichtingen van de

11. Garanties

 1. Leverancier garandeert levering conform de toepasselijke Europese Hygiëne Verordening.
 2. Tenzij uitdrukkelijk en eenduidig schriftelijk overeengekomen, is van andere garanties geen sprake.

12. Aansprakelijkheid

 1. Indien de zaken worden gelost door medewerkers of hulppersonen van Afnemer, dan zijn de risico’s van lossen voor de Afnemer.
 2. De aansprakelijkheid van Leverancier is beperkt tot nakoming van de overeenkomst tussen partijen. Elke aansprakelijkheid voor gevolgschade en/of schade bij Afnemer of derden, uit welke hoofde ook (behoudens in geval van opzet of grove schuld), is uitdrukkelijk uitgesloten. Leverancier is bij niet-nakoming slechts gehouden tot, naar eigen keuze, vervanging van de producten of vergoeding van de koopprijs.
 3. Eventuele aansprakelijkheid van Leverancier voor directe schade is beperkt tot maximaal de waarde van het door Leverancier terzake geleverde. Daarenboven is de aansprakelijkheid van Leverancier te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar in het desbetreffende geval bereid is uit te keren vermeerderd met het eigen risico, een en ander behoudens opzet.
 4. Afnemer is verplicht Leverancier te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aanspraken van, door Afnemer ingeschakelde, derden tot schadevergoeding jegens Leverancier ter zake van de uitvoering van enige overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer, tenzij sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Leverancier.

13. Gebreken; klachttermijnen; retourzendingen

 1. De afnemer dient na te gaan of de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Daartoeonderzoeken:
 2. dient de afnemer de geleverde zaken bij aflevering onder meer, op onderstaande punten te onderzoeken:
  • of de juiste zaken zijn geleverd;
  • of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en aantal betreft overeenstemmen met hetgeen tussen partijen is overeengekomen;
  • of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 3. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de afnemer deze te vermelden op de aflever bon, vrachtbrief of enig ander vervoersdocument. Daarnaast is de afnemer tevens gehouden deze gebreken en/of tekorten binnen drie dagen na levering per mail of schriftelijk aan de leverancier te melden.
 4. Niet zichtbare gebreken dient de afnemer binnen 30 dagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de factuurgegevens te melden aan de leverancier.
 5. Klachten over facturen dient de afnemer binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te melden aan de leverancier.
 6. Bij terechte reclamaties is Leverancier nimmer gehouden tot meer dan het opnieuw leveren van de betreffende zaken, tenzij er sprake is van door de Afnemer aan te tonen opzet of grove schuld zijdens Leverancier. Klachten met betrekking tot een deel van de afgeleverde producten kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering. Afnemer blijft in dat geval verplicht tot betaling van het deel van de niet-gebrekkige levering en ontvangt voor het overige een creditnota.
 7. De door de leverancier geleverde zaken waarop klachten betrekking hebben moeten ter beoordeling voor de leverancier beschikbaar blijven in de toestand waarin deze zaken zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd.
 8. Retourzendingen worden na toestemming van de leverancier verzonden. Retourzendingen die zonder toestemming van de leverancier worden verzonden worden door de leverancier voor rekening en risico van de afnemer tot zijn beschikking gehouden.

 

14. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

 1. Indien de afnemer, niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hemingebrekestelling in verzuim en is de leverancier gerechtigd:
 2. uit enige overeenkomst of deze voorwaarden mocht voortvloeien, is de afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is de leverancier gerechtigd:
  • de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld;
  • en/of de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
  • zonder dat de leverancier tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de leverancier verder toekomende rechten.

Voorts is de leverancier bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien na het sluiten van de overeenkomst de leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de afnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen.

15. Overmacht

 1. Indien de leverancier door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haartussenkomst, naar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel deschadevergoeding gehouden zal zijn.
 2. overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat zij tot enige
 3. verplichtingen jegens de afnemer kan voldoen, is de leverancier bevoegd zonder rechterlijke
 4. Onder overmacht van de leverancier wordt verstaan elke van de wil van de leverancier onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van de leverancier kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden onder meer gerekend: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk, stagnatie of het niet voldoen door toeleveranciers van de leverancier aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, werkonderbrekingen, verlies van de te verwerken onderdelen, import- of handelsverboden.
 5. Voor zover de leverancier ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haarnagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de leverancier
 6. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
 7. verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het

16. Terugroep acties

 1. De afnemer is verplicht haar medewerking te verlenen aan terugroepacties indien het naar hetconsument.
 2. oordeel van de leverancier noodzakelijk is de door haar geleverde zaken terug te roepen bij de

17. Pallets en lastdragers

 1. Artikelen worden geleverd op deugdelijke, éénmalige lastdragers, tenzij anders overeengekomen.

18. Verjaring

 1. Alle rechtsvorderingen van de Afnemer tegen de leverancier verjaren door verloop van 1 jaar nadat de afnemer ter zake heeft geprotesteerd.

19. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 1. Op deze Voorwaarden, alsmede op alle rechtsverhoudingen tussen Leverancier en Afnemer, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover de wet niet op dwingende wijze anders voorschrijft, zal in eerste aanleg uitsluitend de arrondissementsrechtbank te Amsterdam bevoegd zijn kennis te nemen van geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van (de uitvoering van) enige overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer alsmede van geschillen omtrent (iedere bepaling uit) deze Voorwaarden, ook voor het verkrijgen van voorlopige voorzieningen, onverminderd het recht van Leverancier om het geschil voor te leggen aan de volgens de normaal geldende competentieregels bevoegde rechter.

20. Nederlandse tekst prevaleert

 1. In geval van een conflict tussen een vertaling en de Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden prevaleert de Nederlandse versie.

21. Depot

 1. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 30269107

  Bazqet BV
  Nieuwe Hemweg 2

  1013 BG Amsterdam

  Tel. +31 20 260 2256
  mr.b@bazqet.nl
  www.bazqet.nl

  Reseller worden
  Bazqet groeit! We zijn op steeds meer plaatsen verkrijgbaar, op scholen, in hotels, in bedrijfswinkels, in kleine retail en natuurlijk online. Daar ben ik best trots op.

  Tijd dus om het goede nieuws met je te delen! Enne, weet jij nog een leuk verkooppunt? Laat het mij dan snel weten en bel of mail me.

  Bazqet stier met tomaat